Helytörténet Helytörténet

Fontos csongrádi helytörténeti munkák listája

 

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve kötetei, valamint tematikus kötetekben is gyakran jelent meg Csongráddal kapcsolatos írás 1956-tól.

Mozaikok Csongrád város történetéből kötetei 1976-1989.

Múzeumi Füzetek Csongrád kötetei 1998-2005.

Múzeumi kutatások Csongrád megyében c. sorozatban szinte minden évben jelent meg csongrádi téma 1979-2007.
Oppidum Csongrád kiadványai 1994-től.

A csongrádi Kossuth-levelek – Hasonmás kiadás a csongrádi Tari László Múzeumban őrzött kilenc Kossuth-levélről (Csongrád, 2001), szerk.: Szűcs Judit, közreműködött: Erdélyi Péter és Szathmári István.

BERENCSINÉ DUDÁS KATALIN – TARJÁNYINÉ CSATÁRI MÁRTA: A Kossuth Lajos Általános Iskola jubileumi könyve fennállásának 150. évében (1860-2010). Csongrád Város Önkormányzata. Csongrád, 2010.

Csongrád megye építészeti emlékei. Szerk.: Tóth Ferenc. Csongrád Megyei Önkormányzat. Szeged, 2000. 37-78. A csongrádi részt Dudás Lajos írta.

DUDÁS LAJOS: A csongrádi céhek, céhemlékek (kézirat). 1999. Fel van sorolva benne a leltár a csongrádi általános ipartestület által az Országos Iparmúzeum részére adományozott céhbeli régiségekről. Az adományozás ideje: 1903. március 19.

FÁBIÁN GYÖRGYNÉ: A csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola története (1920-1995). Csongrád, 1995.

FEKETE MIHÁLY: Faluról-falura. Saját kiadás Lugoson (Románia, 1929). A csongrádi eredetű vándorszínész visszaemlékezéseiben sok értékes adatot közöl városunk 1914 előtti társadalmi és szellemi életéről. Főleg: 39-118.

FODOR PÉTER: Csongrád város népességének alakulása 1784-től napjainkig. A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011-2012. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XLI. Szerk.: Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna. Szeged, 2013. 7-12.

FÜZESI PÉTER: Csongrádi arcképek (1960-as évek). Tari László Múzeum Történeti Adattára 69-2008.

FÜZESI PÉTER: Csongrád város krónikája. Adatok Csongrád város történetéhez. Kézirat 1963-1966. Tari László Múzeum Történeti Adattára 67-2008.

FÜZESI PÉTER: Neves személyek Csongrádon. 1960-as évek. Tari László Múzeum Történeti Adattára 68-2008.

GÁT LÁSZLÓ: Adatok Csongrád Máma határrészének történetéhez. Kézirat, 2012. Kiadja Raszter Kft. Könyvkiadó és Nyomda. Csongrád.

GÁT LÁSZLÓ: Csongrádi történelmi olvasókönyv (Mozaikok Csongrád város történetéből 1982). Részei: Régészeti kutatások Csongrádon. Munkában a régész. Régészeti leletek Csongrádon a kő-, a réz-, a bronz- és a vaskorból. A szarmaták. A római kor hagyatéka. Attila szálláshelye. Az avar kori Rómeó és Júlia. A csongrádi torzított koponya. Csongrád várának újjáépíttetése. Városunk nevének eredete. Egy honfoglalás kori falu (Felgyő). Hogyan lett a csongrádi vár megyeszékhely? A tatárok Csongrádon. Éremlelet a Faragó-tanyán a 13. századból. Mikor került Csongrád a törökök kezére? A törökök berendezkedése. Csongrád földbirtokosai és szerb telepesei a 16-17. században. A törökök kivonulása Csongrádról. Elpusztult falvak: Böld és Szántó. Csongrád birtoklása a 17. század végén és a 18. század elején. Adatok a Rákóczi-szabadságharc idejéből. Csongrád földesura gróf Károlyi Sándor. A megye új főispánjának beiktatása Csongrádon. Gabonásvermek Csongrádon. A lázadó csongrádi bíró. A mámai csárda 1814-ben. Széchenyi István Csongrádon. A csongrádi örökös megváltás. Hogyan juthattak el a március 15-i események hírei a csongrádiakhoz? A csongrádi nemzetőrök. Kossuth Lajos megérkezése Csongrádra. Csongrádi események 1849 júliusának végén. Nemzetünk és városunk jelképei. Iskolák Csongrádon a XIX. század közepén. A Kossuth-nótás csongrádi katona. Csongrádi malmok. A csongrádi kubikosok. Az 1876-os nagy tiszai árvíz. A csongrádi tanítóképző (1971-1876). Az első szocialista szervezet. A csongrádiak gyászolják Kossuth Lajost. Szántó Kovács János mozgalmának sajtóvisszhangja Csongrádon. Munkásgyűlés 1898. február 13-án. A csongrádi mezőgazdasági munkások által kidolgozott aratási szerződésminta (részlet). A munkáshatalom 1919-ben. Harcok a románok ellen 1919-ben. Megtorlások a Tanácsköztársaság leverése után. A kizsákmányoltak helyzete 1928-1933 között. Kommunista mozgalom szálai Csongrádon. Az 1930. szeptember 1-i tüntetés. Az 1931. január 30-i csongrádi tüntetés. Az utolsó órák - 1944-ben. A katonai felszabadulás – 1944. október 12. A Magyar Kommunista Párt csongrádi szervezetének megalakulása. Földosztás Csongrádon 1945-ben. Emlékezés Fürediné Német Irénre. A két munkáspárt egyesülése Csongrádon (1948. május 9.). 5-224.

GÁT LÁSZLÓ: Csongrádi útikalauz (2006, kiadja: Kálmán Imre)

GYÖNGYÖSSY ORSOLYA: Csongrád a forradalom árnyékában. Visszaemlékezések 1956 (1956 Emlékezés és emlékezet, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged 2006, szerk.: Barna Gábor) 177-215.

HÉJJAS PÁL: Az a híres Bogár Imre… A Bogár betyárbanda története. Pest Megyei Levéltári Füzetek 19. Budapest, 1992. Tari László Múzeum Történeti Adattára 13-2012.

HERCZEG MIHÁLY: A csongrád-vásárhelyi uradalom kialakulása 1709-1848. Tanulmányok Csongrád vármegye történetéből. IV. Szerk.: Farkas József. Szeged, 1980. 61-127.

KÁLDY-NAGY GYULA: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Pest megye múltjából 3. Pest Megyei Levéltár. Budapest, 1977. 7, 9, 11, 13-14, 180, 189-190, 200-201. Gyója, Ellés, Máma Csongrád, Peder (puszta) és Böld településekről ír.

KATONA IMRE: Csongrád város bibliográfiája (A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai 32. sz., Szeged 1954). Tari László Múzeum Történeti Adattára 92-2010.

KATONA IMRE: Csongrád város bibliográfiája II. rész. 1983. St. sz: 1945/1983. Tari László Múzeum Történeti Adattára 93-2010.

KEMÉNY GYULA: Csomori Béla: Bogár Imre, a csongrádi betyár. Regény az alföldi rablóvilágból. Bp. 1907.

KOVÁCS KATALIN: Csongrád város a XVIII. században – Doktori értekezés (Dunántúl Egyetemi Nyomdája Pécsett 1929)

LICSICSÁNYI ISTVÁN: Csongrád város kronológiája – Városunk múltja dióhéjban 895-1990. Oppidum Csongrád Alapítvány, 2011.

LOVAS ERIKA – UJSZÁSZI RÓBERT: Csongrád képeslapokon (Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád 2007)

LOVAS ERIKA – UJSZÁSZI RÓBERT: Csongrád képeslapokon 2. bővített kiadás (Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád 2008)

OLÁH ZSANETT szakdolgozata: A csongrádi zsidóság története 1949-ig. Kecskeméti Főiskola 2009. Levéltárban megtalálható.

SÁGHY MIHÁLY: Csongrád 1848-49-ben (Bozó és Justin kiadása. Csongrád 1910)

SEBESTYÉN ISTVÁN: Csongrád város múltja és jelene (rövid történeti áttekintés). Csongrád a vizek és parkok városa. Szerk.: Góg János. Csongrád, 1996.

SEBESTYÉN ISTVÁN: Prédálnak a réti farkasok. Romantikus történelmi regény a Csongrád város közigazgatási területéhez tartozó Ellésmonostorról. (valós történelmi keretbe ágyazva). Csongrád, 2011.

SEBESTYÉN ISTVÁN: Út a semmibe. Csongrád város százéves öngyilkossági krónikájának áttekintése a korszak halott anyakönyveinek alapján (1891-1990). Az alkohol és az öngyilkosság összefüggéseiről szóló részek, valamint az öngyilkosesetek leírása dr. Gulyás Katalin háziorvos munkája. Raszter Kft. Könyvkiadó. Csongrád, 1997.

TARI LÁSZLÓ: Krónikák a régi Csongrádról 1704-1901. (Somogyi könyvtári füzetek 7. sz. 1977)

TÓTH ATTILA: Piroska János élete és festészete. Csongrád, 2009. Kiadja: Makayné dr. Piroska Éva.

VÁRY GELLÉRT: Emléklapok Csongorád múltjából. Magdolna néném fiának Tekulics Sándornak nagy bátyja Váry Gellért csongorádi piarista. 1904. (Csongrád város tanácsa végrehajtó bizottságának megbízásából kiadja a szegedi Somogyi-könyvtár, reprint 1974)

ZSILINSZKY MIHÁLY: Csongrádvármegye története első rész (Budapest, kiadja Csongrádvármegye közönsége 1897.) pl. 250-251, 273.

ZSILINSZKY MIHÁLY: Csongrádvármegye története második rész (Budapest, kiadja Csongrádvármegye közönsége 1898.) pl. 325-338. a betyárvilágról.

ZSILINSZKY MIHÁLY: Csongrádvármegye története harmadik rész (Budapest, kiadja Csongrádvármegye közönsége 1900.)

TÓTH ATTILA - UJSZÁSZI RÓBERT: Képzőművészet Csongrádon - Alkotók, alkotások, alkotóház. Felelős kiadó: Deák István Béla és neje Hegedüs Erzsébet. Csongrád, 2015.

GYÖNGYÖSSY ORSOLYA: Plébánia és társadalom - A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Szeged, 2014.

 

Értékes helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik a Gróf Széchenyi István Általános Iskola, amelynek pincéjében került kialakításra az izgalmas állandó kiállítás. További információk az iskola honlapján: http://www.szechenyi.csongrad.hu/node/6